Dịch vụ

Đánh giá

Seabina gồm các đánh giá viên được đào tạo và chứng nhận có khả năng đánh giá cơ sở sản xuất sau:

 Đánh giá nhà máy chế biến

   Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn Seabina biên soạn 

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo HACCP, BRC, IFS

SEABINA-QA3-SEABINA SEAFOOD FACTORY AUDIT STANDARD-VER1-MAR,2019

 Đánh giá trại nuôi

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo tiêu chuẩn BAP, ASC

 Đánh giá trại giống 

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo tiêu chuẩn BAP

Đánh giá nhà máy thức ăn

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo tiêu chuẩn BAP

Đội ngũ chúng tôi có kinh kiệm làm việc với các nhà bán lẻ châu Âu trong việc đánh giá chuỗi cung ứng, an toàn vệ sinh thực phẩm, trách nhiệm xã hội, an sinh động vật và tính bền vững.

 ASC_certificate

 BAP_certificate.pdf

 HACCP_certificate.pdf

Cảm nhận khách hàng

Dịch vụ khác

Tìm nguồn hàng
Mọi người hẳn đều nghe về cuộc sống trường thọ và lành mạnh của thực phẩm tươi sạc
Kiểm tra hàng hóa
Kiểm tra hàng hóa  Kiểm tra hàng hóa  Kiểm tra hàng hóa  Kiểm tra hàng hóa  
Tư vấn chuyên môn
Tư vấn chuyên môn Tư vấn chuyên môn Tư vấn chuyên môn Tư vấn chuyên môn